image

صورتهای مالی با رویکرد تعهدی

صورت وضعیت مالی

صورت تغییرات در وضعیت مالی

صورت مقایسه بودجه و عملکرد

گزارش ترکیبی تطبیق عملیات با بودجه مصوب

تراز عملیات طرح های تملک داراییهای سرمایه ای ترکیبی

گزارش تطبیق عملیات با بودجه مصوب هر یک از طرح ها

تراز عملیات هر یک از طرح ها

فرم های تفریغ بودجه

یادداشتهای توضیحی

بیایید با هم چیزی شگفت آور بسازیم!